VERHUURVOORWAARDEN KELDERHUIS VERHUUR

• De huurder dient zich te legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.• Bij storing, het gehuurde direct retourneren, aangezien anders de huur normaal wordt berekend.
• De huurder dient het gehuurde schoongemaakt te retourneren.
• Schoonmaakkosten zullen achteraf worden doorberekend.
• Het is niet toegestaan om op eigen initiatief reparatie werkzaamheden te verrichten op het gehuurde materiaal.
• Alle huurprijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en 6% verzekering, transport, montage en/of demontage.
• Over de huurprijs wordt 6% verzekering be- rekend, afhankelijk van de waarde wordt een eigen risico berekend.
• Uitgebreide voorwaarden m.b.t. verzekering op aanvraag.
   Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
• De minimale huurperiode bedraagt één dag. Eén dag huur is 24 uur.
• Stijgt de huurprijs voor een aantal dagen achter elkaar boven de weekprijs uit, dan geldt de weekprijs.
• Weekprijzen voor machines met een motor zijn gebaseerd op 5 werkdagen à 8 uren. Extra draaiuren worden doorbelast.
• Bij het gebruik van een benzine, dan wel diesel- motor (zoals bij aggregaten enz.) dient zeer regelmatig het oliepeil gecontroleerd te worden.
• Mocht er door nalatigheid schade ontstaan aan de machine dan wordt deze doorberekend aan de huurder.
• Verbruiksartikelen dienen te worden gekocht. Brandstoffen zijn voor rekening van de huurder.
• Bij gebruik in agressief milieu dient de huurder dit vooraf te melden. Hierover wordt een toeslag berekend.

Derdenbeding (NL)

1.       DERDENBEDING

1.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

1.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
1.3. Indien de situatie van sub 1.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.
1.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
1.5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.
Bovengenoemde voorwaarden, zijn de verkorte huurvoorwaarden van Kelderhuis machine-verhuur. 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij deKamer van Koophandel te Leeuwarden.